Reklamační podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost HITEC GROW s.r.o . (dále jen „prodávající“) vydává tento reklamační řád, kterým informuje spotřebitele (dále také „kupující“) o podmínkách a způsobu reklamace, včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav, a to v souladu s ustanovením § 18 , ods. 1 zákona č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
 2. Tento reklamační řád musí být ve smyslu ustanovení § 18 ods. 1 zákona umístěný na viditelném místě dostupném spotřebiteli v každé provozovně prodávajícího. Prodávající jej zveřejní i na své internetové stránce.

II. ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉHO ZBOŽÍ

 1. Ve smyslu § 619 zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U použitých věcí neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 2. Všeobecná záruční doba na zboží dodávané prodávajícím je ve smyslu ust . . § 620 občanského zákoníku 24 měsíců, neposkytne-li prodávající v záručním listě delší záruční dobu.
 3. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.
 4. V případě použitých věcí (například vystavený vzorek), kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
 5. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
 6. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.
 7. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.
 8. Záruční doby začínají běžet ve smyslu odst. 1 tohoto článku převzetím věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet ve smyslu ust . § 621 Občanského zákoníku až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 9. Doba od uplatnění práva odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční opravy nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
 10. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 11. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
 12. Pokud prodávající při zakoupení zboží dá kupujícímu dar, na tento se nevztahuje odpovědnost prodávajícího za vady zboží.

III. PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

 1. Reklamaci musí kupující uplatnit u prodávajícího, resp. v kterékoli provozovně prodávajícího nebo je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
 2. Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o koupi, resp. poskytnutí služby a záruční list byl-li prodávajícím vystaven. V případě reklamace zboží je kupující povinen, pokud to okolnosti umožňují předložit nepoškozené zboží.
 3. V případě, že zboží zakoupené kupujícím bylo montováno a nebylo namontováno prodávajícím nebo jím pověřenou montážní firmou, je kupující povinen k reklamaci doložit: – doklad o způsobilosti montážní firmy k provedení montáže – doklad osvědčující kontrolu a vyhodnocení výsledků měření podkladových parametrů
  pro pokládku resp. . instalaci podlahových, či jiných krytin, interiérových dveří a zárubní (rovnosti, vlhkosti a teploty)
  – v případě, že předmětem reklamace je dodržení specifických parametrů požadovaných zákazníkem (výkresy atypu apod.), může prodávající pro posouzení reklamace požadovat od kupujícího předložení této dokumentace
 4. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, výrobek zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení. Prodávající je povinen na požádání orgánu dozoru zaslání nebo výsledky odborného posouzení prokázat.
 5. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení.
 6. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace.

IV. ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE

 1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 2. Kupující může ve smyslu ust . § 622 odst. 2 občanského zákoníku namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou , pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo ve smyslu ust . § 623 odst. 1 občanského zákoníku na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 5. Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy, je na kupujícím, které z práv si u prodávajícího uplatní. Po uplatnění konkrétního práva, nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit svůj nárok.
 6. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 7. Pokud prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dnů, kupující mě stejná práva jako kdyby šlo o vadu neodstranitelnou.
 8. V případě, že kupující uplatní nárok na odstoupení věci, je povinen vrátit i případné zboží, které obdržel při koupi reklamovaného zboží jako dar.
 9. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 01.10.2022

Kontaktní údaje prodávajícího:

HITEC GROW s.r.o.
Bajkalská 22,
821 09 Bratislava
Slovak Republic – EU

IČO: 46558535
IČ DPH: SK2023527495

Slovensko

Web:
https://www.hitecgrow.cz
E-mail: grow@hitecgrow.cz

Nákupní košík
Přejít nahoru