Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákonem č.j. 250/2007 Sz . o ochraně spotřebitele, zákonem č.j. 108/2000 Sz . o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, zákonem č.j. 22/2004 Sz . o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů a zákona č.j. 428/2002 Sb . o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je HITEC GROW s.r.o. (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

HITEC GROW s.r.o.
Bajkalská 22,
821 09 Bratislava
Slovak Republic – EU

IČO: 46558535
IČ DPH: SK2023527495

Slovensko

Web:
https://www.hitecgrow.cz
E-mail: grow@hitecgrow.cz

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

Platby v CZK
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK62 0900 0000 0052 0579 5081
SWIFT: GIBASKBX

Platby v EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK43 0900 0000 0051 9797 2470
SWIFT: GIBASKBX

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na základě jejíž prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
 4. Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na kterékoli internetové stránce prodávajícího včetně ceny během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

II. Způsob uzavírání kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:
  a) e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu, b) kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, c) telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu, d) SMS zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
 2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které obdrží kupující na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:
  • dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu, • název a cenu zboží, cenu přepravy, • adresu místa doručení zboží spolu s kontaktní osobou, • podmínky a způsob přepravy.

Na e-mailovou adresu kupujícího budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně objednávky.

 1. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) případně jiné údaje.

III. Způsob odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky.
 2. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda zboží bylo použito nebo má vady, které spotřebitel nezpůsobil; přiměřená péče o zboží musí být zachována. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část nejpozději ve lhůtě 15 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení. kupní ceny.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen zejména:
  a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně, b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad)d) prodávat výrobky v správné hmotnosti, míře nebo ve správném množství a umožnit kupujícímu překontrolovat si správnost těchto údajů,e) prodávat výrobky v běžné kvalitě; není-li kvalita předepsána, může prodávající prodávat výrobky v nižší než běžné kvalitě, jen pokud kupujícího upozorní na všechny rozdíly
 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

V. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen:
  a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
 2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

VI. Dodací a platební podmínky

 1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.
 3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci objednávky nebo po uplynutí lhůty jednostranně prodloužené prodávajícím, je prodávající oprávněn a povinen ponechat zboží pro kupujícího ještě dalších 7 dní s tím, že za toto období mu již vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 16,60 € za každý den ponechání zboží. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání sjednaného zboží třetí osobě se záloha za sjednané zboží zaplacená kupujícím, vrátí kupujícímu v částce po odečtení smluvní pokuty.
 4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.
 5. Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno následujícím způsobem, který si zvolí kupující:
  a) ve formě poštovní dobírky, b) zasláním expresní poštovní nebo kurýrní službou nebo prodávajícím c) osobním odběrem v místě podnikání nebo prodejně prodávajícího.
 6. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.
 7. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.
 8. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemnou plnou moc. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a smluvní pokutu ve výši uvedené v bodě 3 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
 9. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.
 10. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 5 dnů odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
 11. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem. Tam, kde výrobce daného zboží poskytuje záruční list, tento prodávající zašle kupujícímu v balení.

VII. Kupní cena

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby (Česká pošta), nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
 3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
 5. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

VIII. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

IX. Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání, je-li jiná, číslo telefonu a mailovou adresu.
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
 3. Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust . . § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 428/2002 Sb . o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZnOOÚ “), aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
 4. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely než jsou uvedené v článku IX. bodu 4. zvláště a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.
 6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

X. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
 2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ustanovením § 18 ods.
  1 zákona č . 250/2007 Sz . o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele”).
 3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.
 5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
 7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s originálním obalem zboží, záručním listem a dokladem o zaplacení.
 8. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ustanovením § 18 ods. 2 Zákona o ochraně spotřebitele tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího na vlastní náklady a uplatnění písemně reklamaci. Kupující je povinen v reklamaci přesně označit druh a rozsah vad zboží. Zákazník má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je uveden v záručním listu nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
  a) doručení písemné reklamace od kupujícího prodávajícímu, b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit do sídla prodávajícího, pokud prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ustanovením § 18 ods. 2 Zákona o ochraně spotřebitele.
 2. V místě určeném podle bodu 9. těchto všeobecných obchodních podmínek k přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ustanovením § 18 odst. 1. 3 Zákona o ochraně spotřebitele.
 3. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
 4. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust . § 18 odst. 1 písm. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust . § 622 a ust . § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 5. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust . § 622 a ust . § 623 Občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust . § 2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami.

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 1. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.
 3. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
  a) nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží, b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, c) uplynutím záruční doby zboží, d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,f) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR, h) poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi, i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením, j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
  k) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
  a) předáním opraveného zboží,b) výměnou zboží,c) vrácením kupní ceny zboží,d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění, f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 5. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.
 6. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena nebo na obalu výrobku uvedena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 8. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
 9. Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.
 10. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 13. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
 11. a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo b) prodávající vadné zboží vymění.
 12. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 13. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
  a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo b
  ) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.
 13. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři k uplatnění reklamace.
 14. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
 15. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
 16. Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, po kterou nemůže kupující řádně užívat zboží doba, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.
 17. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.
 18. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

XI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu události, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí nebo v důsledku neobvyklých nebo nepředvídatelných událostí nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu nebo její zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č . 108/2000 Sz . o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji”).
 3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust . § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy podle procházejícího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.
 5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použito, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozeno nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo jí část ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
 6. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část sníženou v souladu s ustanovením § 457 občanského zákoníku. o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
 7. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň bylo vadné . Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo podobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.
 8. Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující učinil návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během které kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetové stránce nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží v trvání 30 minut.
 9. V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v článku X. bodě 4. a 5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.
 3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle článku VI .bodu 7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle článku VI. bodu 3. těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.
 5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení zákona č.j. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, zákona č.j. 250/2007 Sz . o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 108/2000 Sz . o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, zákona č.j. 22/2004 Sz . o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb . o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb . ve znění pozdějších předpisů a zákona č.j. 428/2002 Sb . o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Bratislavě, dne 01.10.2022

9. GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO
9.1. Kompletní znění toho jaké osobní údaje sbíráme a je zpracováváme naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

Nákupní košík
Přejít nahoru