Ochrana osobních údajů

1. Úvod

1.1 Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich stránek a uživatelů našich služeb.

1.2 Tato pravidla platí všude tam, když jsme správci osobních údajů návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich služeb, jinými slovy, kde určujeme účel a význam zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Při první návštěvě naší webové stránky vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami těchto pravidel.

1.4 V těchto zásadách „my“, „nám“ a „náš“ se označuje HITEC GROW s.r.o. Pro více informací o nás, viz Sekci 12.

2. Jak používáme osobní data

2.1 V této části 2 jsme stanovili:
(a)všeobecné kategorie osobních údajů, které zpracováváme;(b) zdroj a kategorii údajů, v případě dat, která jsme neobdrželi přímo od Vás;
(c) účel, pro který osobní údaje zpracováváme;(d) právní základy jejich zpracování.

2.2 Můžeme zpracovávat údaje o používání našich webových stránek a služeb (údaje o používání ). Údaje o používání mohou obsahovat vaši IP adresu, geografickou polohu, webový prohlížeč a jeho verzi, operační systém, referenční zdroj, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty stránek, stejně jako informace o časování, frekvenci a vzorci používání naší služby. Zdrojem údajů o používání je služba Google Analytics . Tyto údaje o používání mohou být zpracovány za účelem analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas a naše oprávněné zájmy, tj. monitorování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

2.3 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejňujete na našich webových stránkách nebo prostřednictvím údajů, které použijete při využívání našich služeb. Zveřejněné údaje mohou být zpracovány za účelem jejich uveřejnění a správy našich webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.4 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakémkoli dotazníku ( údaje z dotazů ), pokud jde o údaje ohledně zboží a / nebo služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.5 Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete za účelem odběru našich e-mailových nabídek a / nebo newslettru ( oznamovací údaje ). Sdělovací údaje mohou být zpracovány pro odesílání příslušných upozornění a / nebo newsletteru . Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.6 Můžeme zpracovávat informace ( kontaktní údaje ) obsažené v nebo související s jakoukoli komunikací, ve které nám posíláte kontaktní údaje. Data korespondence mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata související s komunikací prostřednictvím kontaktních formulářů webových stránek. Údaje o korespondenci mohou být zpracovány pro účely komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli a / nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo kroky vedoucí k uzavření smlouvy.

2.7 Můžeme zpracovávat údaje o vašem účtu ( údaje o účtu ). Údaje účtu mohou obsahovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Údaje účtu mohou být zpracovány pro účely provozu našich webových stránek, poskytování našich služeb, zabezpečení bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem tohoto zpracování je souhlas nebo naše oprávněné zájmy, a to správná správa našich webových stránek a obchodní společnosti, plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na Vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

2.8 Můžeme zpracovávat vaše informace, které jsou na naší webové stránce součástí vašeho osobního profilu ( profilové údaje ). Profilové údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, údaje o vzdělání a údaje o zaměstnání. Profilové údaje mohou být zpracovány s cílem umožnit a monitorovat používání našich webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.9 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí, včetně nákupů zboží a/nebo služeb, které si objednáte prostřednictvím našich webových stránek ( údaje o transakcích ). Údaje o transakcích mohou obsahovat vaše kontaktní údaje, a údaje o transakci. Údaje o transakcích mohou být zpracovány za účelem dodání nakoupeného zboží a/nebo služeb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích. Právním základem tohoto zpracování je provedení smlouvy mezi vámi a námi a/nebo provedením kroků na základě vaší žádosti o uzavření takové smlouvy a našich oprávněných zájmů, konkrétně náš zájem o řádnou správu našich webových stránek a podnikání.

2.10 Můžeme zpracovat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto pravidlech, pokud je to nutné k vytvoření, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení. Právním základem tohoto zpracování jsou naše legitimní zájmy, a to ochrana a prosazování našich zákonných práv, vaše zákonná práva a zákonná práva jiných.

2.11 Kromě specifických účelů, pro které můžeme zpracovat vaše osobní údaje stanovené v této části 2, můžeme zpracovat i jakékoli vaše osobní údaje, je-li takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme nebo pro ochranu svých životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby .

3. Poskytování vašich osobních údajů jiným osobám

3.1 Kromě specifických zveřejnění osobních údajů uvedených v této části 3, můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud je takové zveřejnění nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, které jsme vystaveni, nebo k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit i tehdy, je-li takové zveřejnění nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.

3.2. Osobní údaje kupujícího můžeme poskytnout a zpřístupňovat následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: Direct Parcel Distribution SK sro ., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, IČ: 35 834 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro , Vložka č.: 26367/B

4. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

4.1 Berete na vědomí, že osobní údaje, které odešlete ke zveřejnění prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být přístupné prostřednictvím internetu na celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými osobami.

5. Uchovávání a mazání osobních údajů

5.1 Tato část 5 stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností v souvislosti se zachováním a vymazáním osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nesmí být uchovávány déle, než je potřebné pro tento účel nebo pro tyto účely.

5.3 Osobní údaje budeme uchovávat následovně:
(a) údaje o používání, údaje o zveřejňování, údaje z dotazů, notifikační údaje a údaje z korespondence se uchovají po dobu maximálně 10 let.

5.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení této části 5 si můžeme ponechat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, které jsme vystaveni, nebo k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

6. Změny

6.1 Tato pravidla můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

6.2 Příležitostně byste měli tuto stránku zkontrolovat, abyste byli spokojeni s jakýmikoli změnami v těchto pravidlech.

6.3 O změnách těchto pravidel vás můžeme informovat e-mailem.

7. Vaše práva

7.1 V této části 7 jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů o úplném vysvětlení těchto práv.

7.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně údajů jsou:
(a) právo na přístup;(b) právo na opravu;(c) právo vymazání;(d) právo na omezení zpracování;(e) právo namítat proti zpracování;(f) právo na předávání údajů;(g) právo stěžovat si dozorčímu orgánu; a(h) právo odebrat souhlas.

7.3 Máte právo potvrdit, zda můžeme zpracovat vaše osobní údaje a kde k nim přistupujeme spolu s dalšími informacemi. Tyto doplňující informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a osobách, které jsou příjemci osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních není ovlivněno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta bezplatně, ale další kopie mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem.

7.4 pokud jste nám poskytli nepřesné nebo chybné údaje.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odeberete souhlas se zpracováním na základě souhlasu; máte námitky vůči zpracování podle určitých pravidel platného zákona o ochraně údajů; zpracování je určeno pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly neoprávněně zpracovány. Existují však výjimky práva na vymazání. Obecné výjimky platí tam, kde je potřebné zpracování: pro uplatňování práva na svobodu projevu a informací; dodržování zákonné povinnosti; nebo na vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

7.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučujete vymazání; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale požadujete osobní údaje pro zřízení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků; a vy jste namítali proti zpracování, až do ověření této námitky. Pokud je zpracování na tomto základě omezené, můžeme nadále uchovávat vaše osobní údaje. Budeme je však zpracovávat jinak: s vaším souhlasem; na vznik, výkon nebo obranu právních nároků; na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

7.7 Máte právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů z důvodu vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v jakém to právní základ povoluje. Zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu jakéhokoli úředního orgánu, který nám byl svěřen; nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme na základě naší nebo třetí strany. Pokud takovou námitku uděláte a nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je pro vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků, přestaneme zpracovávat osobní informace.

7.8 Máte právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud takovou námitku uděláte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel.

7.9 Máte právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud není zpracování nezbytné pro úkoly provedené z důvodů veřejného zájmu.

7.10 Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:
(a) souhlas; nebo(b) je-li zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy,(c) a takové zpracování se provádí automatizovanými prostředky, máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném , běžně používaném a strojem čitelném formátu. Toto právo se však neuplatňuje, pokud by nepříznivě ovlivnilo práva a svobody jiných.

7.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost orgánu dohledu odpovědnému za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

7.12 V rozsahu, v jakém je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů odsouhlasen, máte právo kdykoli odebrat tento souhlas.

7.13 Můžete uplatnit veškerá vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům prostřednictvím písemného oznámení.

8. O cookies

8.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který posílá webový server do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru stránku.

8.2 Soubory cookies mohou být buď “trvalé” soubory cookies nebo soubory “relace”: trvalý soubor cookie bude uložen ve webovém prohlížeči a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud není před datem vypršení platnosti vymazán uživatelem; cookies relace vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřený.

8.3 Soubory cookies obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

9. Cookies , které používáme

9.1 Cookies používáme pro následující účely:
(a) ověřování – soubory cookies používáme k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a během navigace na našich webových stránkách;
(b) analýza – používáme soubory cookies , které nám pomáhají analyzovat používání a výkonnost našich webových stránek a služeb; a
(c) souhlas cookies – soubory cookies používáme k ukládání vašich preferencí k používání souborů cookies při prohledání webové stránky

10. Cookies používané našimi poskytovateli služeb

10.1 Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookies a tyto cookies mohou být uloženy ve vašem počítači při návštěvě našich webových stránek.

10.2 K analýze používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics . Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies . Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření přehledů o používání našich webových stránek. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na této stránce .

10.3 Používáme Facebook Pixel k analýze použití našich webových stránek. Tato služba používá soubory cookies k zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly správným lidem a vytvářely reklamní publikum. Můžete si prohlédnout pravidla ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb na této adrese .

11. Správa souborů cookies

11.1 Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout přijetí souborů cookies a odstranit soubory cookies . Metody pro jejich správu se liší v závislosti na prohlížeči a verzi prohlížeče. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookies prostřednictvím těchto odkazů:
(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

11.2 Blokování všech souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek.

11.3 Pokud zablokujete cookies , nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

12. Podrobnosti o nás

12.1 Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost HITEC GROW s.r.o.

12.2 Na Slovensku jsme registrováni registračním číslem IČO 46558535, IČ DPH SK2023527495, sídlíme na adrese Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovak Republic – EU.

12.3 Naším místem podnikání je Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovak Republic – EU .

12.4 Můžete nás kontaktovat:
(a) poštou na uvedenou poštovní adresu;(b) vyplněním kontaktního formuláře na naší webové stránce;(c) telefonicky, na číslo kontaktu zveřejněné na naší webové stránce; nebo(d) e-mailem, použitím e-mailové adresy uveřejněné na naší webové stránce.

13. Zdroj

13.1 Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony ze SEQ Legal .

Nákupní košík
Přejít nahoru