Záruka

V PRÍPADE REKLAMÁCIE NÁS KONTAKTUJTE, ALEBO REKLÁMACIU ZAŠLITE NA ADRESU:

HITEC GROW s.r.o.
Bajkalská 22,
821 09 Bratislava
Slovak Republic – EU

ZÁRUKA 

MAXIMUS používá pouze vysoce kvalitní komponenty. Závysle od provozních podmínek, na mechanické a elektronické součásti se vztahuje jednoletá záruka na  ovladače prostředí, pět let na svítidlo LED od původního data nákupu. Za účelem servisu vraťte výrobek v původním obalu do vašeho obchodu s  originální účtenkou. Komponenty, na které se nevztahuje záruka, jsou komponenty, které selhaly v důsledku abnormálního používání. V případě závad na ovladačích prostředí bude ovladač vyměněn nebo opraven pomocí nových nebo repasovaných produktů nebo dílů. Pokud bude  ovladač vyměněn, bude se tato omezená záruka vztahovat na náhradní produkt po zbývající počáteční záruční dobu, tj. (jeden) rok od data zakoupení  původního produktu. 

Záruka je omezena následovně: Záruční odpovědnost nepokrývá náklady na demontáž vadného produktu ani montáž opraveného nebo  vyměňovaného produktu a nepokrývá nepřímé náklady nebo ztráty vyplývající například z demontáže nebo opětovné montáže jiného než vadného  produktu. 

Odpovědnost Dodavatele se nevztahuje na škody nebo závady, které mohly být zjištěny při kontrolách uvedených v odstavci 3. výše, ani na následky  těchto záležitostí. 

Dodavatel splnil své záruční povinnosti týkající se vadného výrobku, když mu dodal nový výrobek jako náhradní nebo vrátil řádně opravený výrobek. Po skončení záruční doby odpovídá Dodavatel pouze za takové vady a nedostatky, které vznikly hrubou nedbalostí nebo úmyslem Dodavatele. Smluvní strana Dodavatele omezí svou vlastní záruční odpovědnost odpovídajícím způsobem ve svých vlastních prodejních podmínkách. 

WARANTY  

MAXIMUS only uses high quality components. Under normal operating conditions, the mechanical and electronic components are covered by a  one-year warranty for the Environment Controllors, five years for the LED fixture from the original date of purchase. For service, return the product  in the original packaging to your shop with the original sales receipt. Components that are excluded from warranty are components that have  failed due to abnormal usage.  

In the case of defects of the Environment Controllors, the controller will either be replaced or repaired using new or reconditioned products or  parts. If the Controller will be replaced this limited warranty shall apply to the replacement product for the remaining initial warranty period, i.e.  (one) l years from the date of purchase of the original product. 

The warranty is limited as follows:The warranty liability does neither cover dismantling costs of the defected product nor assembly of the repaired  or the replacing product and does not cover indirect costs or losses resulting from example dismantling or reassembling equipment other than the  defected product. 

The Suppliers liability does not cover damages or defects which could have been detected in the inspections specified in paragraph 3. above, or  consequences of such matters. 

The Supplier has fulfilled its obligations according to warranty in respect with the defected product when the Supplier has delivered a new product  as replacement or returned the duly repaired product. 

After the termination of the warranty period the Supplier shall be liable for only such defects and deficiencies, which are due to the Suppliers gross  negligence or intent. 

The Suppliers contracting party is to limit his own warranty liability accordingly in his own terms of sale. 

GARANTIE 

MAXIMUS verwendet nur hochwertige Komponenten. Abhängig von den Betriebsbedingungen gilt für die mechanischen und  elektronischen Komponenten eine Garantie von einem Jahr für die Environment Controller und von fünf Jahren für die LED-Leuchte ab dem  ursprünglichen Kaufdatum. Für den Service senden Sie das Produkt in der Originalverpackung mit dem Original-Kaufbeleg an Ihr Geschäft zurück. Von  der Garantie ausgeschlossen sind Komponenten, die aufgrund unsachgemäßer Nutzung ausgefallen sind. 

Bei Mängeln des Environment Controllers wird der Controller entweder ersetzt oder durch neue oder überholte Produkte oder Teile repariert. Wenn der  Controller ausgetauscht wird, gilt diese eingeschränkte Garantie für das Ersatzprodukt für die verbleibende anfängliche Garantiezeit, d. h. (ein) 1 Jahr ab  dem Kaufdatum des Originalprodukts. 

Die Garantie ist wie folgt beschränkt: Die Garantiehaftung deckt weder die Kosten für die Demontage des defekten Produkts noch für die Montage des  reparierten oder ersetzten Produkts ab und deckt auch keine indirekten Kosten oder Verluste ab, die beispielsweise durch die Demontage oder den  Zusammenbau anderer Geräte als des defekten Produkts entstehen. 

Die Haftung des Lieferanten erstreckt sich nicht auf Schäden oder Mängel, die bei den in Absatz 3. oben genannten Kontrollen festgestellt werden  konnten, sowie auf die daraus resultierenden Folgen. 

Der Lieferant hat seine Gewährleistungspflichten in Bezug auf das defekte Produkt erfüllt, wenn er ein neues Produkt als Ersatz geliefert oder das  ordnungsgemäß reparierte Produkt zurückgegeben hat. 

Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist haftet der Lieferant nur für solche Mängel und Mängel, die auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Lieferanten  zurückzuführen sind. 

Der Vertragspartner des Lieferanten hat seine eigene Gewährleistungshaftung in seinen eigenen Verkaufsbedingungen entsprechend einzuschränken. 

GARANTIE 

MAXIMUS n’utilise que des composants de haute qualité. Dans des conditions normales de fonctionnement, les composants mécaniques et  électroniques sont couverts par une garantie d’un an pour les contrôleurs d’environnement, cinq ans pour le luminaire LED à compter de la date  d’achat d’origine. Pour le service, retournez le produit dans son emballage d’origine à votre magasin avec le ticket de caisse original. Les composants  exclus de la garantie sont des composants qui ont échoué en raison d’une utilisation anormale. 

En cas de défauts des contrôleurs d’environnement, le contrôleur sera soit remplacé, soit réparé à l’aide de produits ou de pièces neufs ou  reconditionnés. Si le contrôleur doit être remplacé, cette garantie limitée s’appliquera au produit de remplacement pour la période de garantie initiale  restante, c’est-à-dire (un) 1 an à compter de la date d’achat du produit d’origine. 

La garantie est limitée comme suit : la responsabilité de la garantie ne couvre ni les frais de démontage du produit défectueux ni le montage du produit  réparé ou de remplacement et ne couvre pas les coûts indirects ou les pertes résultant par exemple du démontage ou du remontage d’équipements  autres que le produit défectueux. 

La responsabilité du Fournisseur ne couvre pas les dommages ou défauts qui auraient pu être détectés lors des inspections visées au paragraphe 3. ci dessus, ni les conséquences de tels faits. 

Le Fournisseur a rempli ses obligations au titre de la garantie à l’égard du produit défectueux lorsque le Fournisseur a livré un nouveau produit en  remplacement ou renvoyé le produit dûment réparé. 

Après l’expiration de la période de garantie, le Fournisseur ne sera responsable que des défauts et défauts dus à une négligence grave ou intentionnelle  du Fournisseur. 

La partie contractante du fournisseur doit limiter sa propre responsabilité de garantie en conséquence dans ses propres conditions de vente.

Nákupní košík
Přejít nahoru